Hầm thủ thiêm

Chức năng nhiệm vụ quyền hạn

I. Chức năng:

Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị thực hiện chức năng tổ chức quản lý, vận hành khai thác và bảo trì đường hầm sông Sài Gòn và tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong phạm vi được Sở Giao thông vận tải phân cấp; tổ chức quản lý, vận hành hệ thống giám sát và điều khiển giao thông; quản lý, triển khai ứng dụng hệ thống giao thông thông minh trên địa bàn thành phốvà thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Giao thông vận tải giao.

II. Nhiệm vụ

1. Tham gia xây dựng để trình cấp có thẩm quyền:

a) Tham mưu cho Sở Giao thông vận tải tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức – đơn giá kinh tế kỹ thuật, cơ chế chính sách, quy định về quản lý, sử dụng, khai thác đường hầm sông Sài Gòn, hệ thống giám sát và điều khiển giao thông, hệ thống Trạm kiểm tra tải trọng xe trên địa bàn thành phố và tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong phạm vi được phân cấp quản lý.

b) Tham mưu cho Sở Giao thông vận tải: các chính sách, định hướng, quy hoạch phát triển hệ thống giao thông thông minh trên địa bàn thành phố ; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm; các chương trình, dự án, đề án về hệ thống giám sát và điều khiển giao thông; hệ thống Trạm kiểm tra tải trọng xe trên địa bàn; kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong phạm vi được phân cấp quản lý.

c) Tham mưu, đề xuất các hình thức xử lý về tài sản thuộc hệ thống giám sát và điều khiển giao thông, hệ thống Trạm kiểm tra tải trọng xe trên địa bàn thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Cho thuê quyền khai thác hoặc chuyển nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong phạm vi được giao quản lý theo đúng quy định pháp luật.

d) Tham mưu cho Sở Giao thông vận tải ban hành các cơ chế, chính sách, kế hoạch thu thập, cập nhật, tích hợp, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý và điều hành giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố.

đ) Tham mưu cho Sở Giao thông vận tải ban hành các chính sách quản lý, khai thác sử dụng Mô hình mô phỏng dự báo giao thông.

2. Quản lý, vận hành khai thác đường hầm sông Sài Gòn

a) Phối hợp với các Chủ đầu tư có liên quan để tiếp nhận đầy đủ các tài liệu, trang thiết bị, công nghệ, công trình dự án xây dựng Đại lộ Đông – Tây.

b) Tổ chức quản lý, vận hành, khai thác đường hầm sông Sài Gòn đảm bảo an toàn, thông suốt.

c) Phối hợp với các cơ quan có liên quan để lập phương án và tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn và tổ chức đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, hệ thống chiếu sáng, điện nước và các tiện ích khác phục vụ cho hoạt động của đường hầm sông Sài Gòn.

d) Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức huấn luyện, đào tạo nhân sự về quản lý, vận hành đường hầm sông Sài Gòn.

đ) Định kỳ cập nhật tình trạng hệ thống thiết bị, công trình kiến trúc, kết cấu công trình đường hầm sông Sài Gòn; lập hồ sơ quản lý, lưu trữ, bảo quản và thường xuyên bổ sung đầy đủ diễn biến, biện pháp khắc phục các hư hỏng và sự cố nhằm thực hiện tốt việc bảo dưỡng thiết bị cơ khí, hệ thống điện, điện tử, kết cấu công trình đường hầm.

3. Quản lý, vận hành hệ thống giám sát và điều khiển giao thông

a) Tổ chức quản lý, vận hành, bảo trì và khai thác có hiệu quả hệ thống giám sát và điều khiển giao thông thành phố được phân cấp quản lý, bao gồm: hệ thống giám sát giao thông, hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông, hệ thống cung cấp thông tin giao thông, hệ thống hỗ trợ xử lý vi phạm.

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai ứng dụng hệ thống giao thông thông minh (ITS) trong công tác quản lý, khai thác và điều hành giao thông vận tải như : Cảnh báo, dẫn đường, thu phí điện tử; trợ giúp lái xe an toàn; tối ưu hóa quản lý giao thông. Tăng cường hiệu quả khai thác công trình đường bộ; trợ giúp cho hoạt động giao thông công cộng; trợ giúp cho những trường hợp khẩn cấp khác thông qua việc áp dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư như dữ liệu lớn (Big Data), Internet kết nối vạn vật (Internet of Things), Trí tuệ nhân tạo (AI), quá trình chuyển đổi số (Digital Transformation).

c) Phối hợp với Trung tâm Quản lý giao thông công cộng và các cơ quan chức năng khác trong việc khai thác dữ liệu từ hệ thống tín hiệu giao thông, camera quan sát giao thông, dữ liệu thuộc hệ thống thẻ, vé liên thông; Dữ liệu từ các thiết bị ngoại vi do cơ quan khác quản lý liên quan tới hệ thống giao thông thông minh (ITS) trên địa bàn thành phố.

d) Tổ chức nghiên cứu, tham mưu giúp Sở Giao thông vận tải triển khai ứng dụng hệ thống giao thông thông minh trên địa bàn thành phố. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức huấn luyện, đào tạo nhân sự về quản lý, vận hành hệ thống giám sát và điều khiển giao thông.

đ) Thu thập và xử lý các loại thông tin giao thông trên đường bộ bao gồm hình ảnh camera, dữ liệu dò xe, điều kiện thời tiết, thông tin phát hiện về tai nạn, sự cố, sự kiện và các hành vi vi phạm giao thông của người điều khiển phương tiện; Đồng thời giám sát và quản lý thông tin về ùn tắc giao thông, tai nạn, sự cố, thời tiết nguy hiểm và các sự kiện theo kế hoạch hoặc quy định.

e) Cung cấp các loại thông tin chỉ dẫn thay đổi theo thời gian cho người tham gia giao thông, tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin về tai nạn, sự cố phương tiện, sự cố công trình để thông báo cho các cơ quan chức năng giải quyết, xử lý theo quy định.

g) Thực hiện phối hợp, chia sẻ, kết nối dữ liệu hệ thống camera giám sát, cơ sở dữ liệu của Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị với Trung tâm Điều hành đô thị thông minh của thành phố và các Trung tâm điều hành khác trên địa bàn thành phố khi có yêu cầu.

h) Lưu trữ, bảo quản an toàn trong môi trường thích hợp và chuyển đổi theo công nghệ phù hợp đối với các loại Hồ sơ, tài liệu, thông tin điện tử.

i) Tiếp nhận và cung cấp thông tin, thực hiện các phương án tổ chức giao thông theo chỉ đạo của cấp thẩm quyền. Chủ động thực hiện các biện pháp điều tiết giao thông từ xa nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

k) Bố trí nhân sự trực theo dõi, giám sát liên tục tình hình an toàn thông tin của các hệ thống giám sát và điều khiển giao thông thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị; chuẩn bị sẵn sàng các quy trình xử lý sự cố, phương án ứng cứu và khôi phục hệ thống để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, đảm bảo không để ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trên đường.

l) Đảm bảo hạ tầng và an toàn an ninh vận hành hệ thống giám sát và điều khiển giao thông.

4. Quản lý, sử dụng, khai thác và bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong phạm vi được giao hoặc phân cấp quản lý

a) Tổ chức quản lý và bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang được giao quản lý theo khối lượng thực tế hoặc theo chất lượng thực hiện nhằm đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và trật tự an toàn giao thông.

b) Quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách và nguồn vốn khác được bố trí cho công tác quản lý, bảo trì tài sản thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo các quy định hiện hành.

c) Phối hợp với các đơn vị liên quan ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ; Tuân thủ phương án tổ chức giao thông, phân luồng giao thông và tổ chức thi công trên đường bộ đang khai thác. Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và phối hợp khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phân luồng đảm bảo giao thông khi có thiên tai, sự cố công trình.

d) Tổ chức đo đạc, khảo sát, điều tra hiện trạng, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được giao hoặc phân cấp quản lý. Tổ chức bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác cho các chủ đầu tư để thực hiện việc nâng cấp, sửa chữa hoặc thực hiện lắp đặt công trình theo giấy phép của Sở Giao thông vận tải và kiểm tra, tiếp nhận lại theo quy định sau khi hoàn thành.

đ) Tổ chức quản lý, sửa chữa, mua sắm phương tiện, thiết bị vật tư dự phòng đảm bảo giao thông (bao gồm cả phương tiện, thiết bị cứu hộ, cứu nạn được giao).

e) Làm chủ đầu tư các dự án được Sở Giao thông vận tải hoặc cấp có thẩm quyền giao khi đảm bảo đủ điều kiện quy định.

g) Thực hiện chế độ thông tin, cập nhật, báo cáo và lưu trữ, bảo mật cơ sở dữ liệu tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật.

h) Tổ chức quản lý, vận hành và bảo trì hệ thống Trạm kiểm tra tải trọng xe trên địa bàn thành phố được giao quản lý theo khối lượng thực tế hoặc theo chất lượng thực hiện nhằm đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và trật tự an toàn giao thông.

i) Phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan trong công tác kiểm tra tại Trạm đối với xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ trong việc chấp hành các quy định hiện hành của Bộ Giao thông vận tải về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông khi tham gia giao thông trên đường bộ qua các Trạm kiểm tra tải trọng xe tự động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

k) Thu thập, cập nhật, tổng hợp, lưu trữ các số liệu liên quan đến tải trọng, khổ giới hạn của xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông qua Trạm và công tác xử lý vi phạm tại Trạm để báo cáo với Sở Giao thông vận tải và Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo quy định.

l) Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học và chuyển giao công nghệ trong giao thông đường bộ.

m) Thực hiện xây dựng, cập nhật, tổng hợp và khai thác cơ sở dữ liệu ngành giao thông vận tải; khai thác và vận hành mô hình quản lý, dự báo nhu cầu giao thông để phục vụ xây dựng kế hoạch, chương trình và chiến lược phát triển ngành giao thông vận tải và các kịch bản ứng phó phù hợp.

n) Bố trí nhân sự, thiết bị kỹ thuật để vận hành, khai thác Mô hình mô phỏng dự báo giao thông; thực hiện phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan trong công quản lý và khai thác mô hình mô phỏng dự báo giao thông theo Quy chế quản lý và khai thác mô hình mô phỏng dự báo giao thông do Sở Giao thông vận tải ban hành

o) Nghiên cứu hoạch định, xây dựng chiến lược điều khiển giao thông trên địa bàn thành phố thông qua Mô hình mô phỏng dự báo giao thông. Chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin, an ninh hệ thống, đảm bảo hoạt động ổn định của Mô hình mô phỏng dự báo giao thông.

p) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Giao thông vận tải giao hoặc ủy quyền.

III. Quyền hạn

a) Tổ chức điều tiết giao thông qua hầm trong trường hợp khẩn cấp để đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng của người tham gia giao thông.

b) Thông báo yêu cầu tháo dỡ, giải phóng các công trình, chướng ngại vật làm ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hệ thống giám sát, điều khiển giao thông trên địa bàn.

c) Tháo dỡ, di chuyển các chướng ngại vật nằm trong phạm vi quản lý của Trung tâm để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

d) Cung cấp, phối hợp thông tin với các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, xử lý liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ công trình giao thông và kiểm soát tải trọng tại các Trạm kiểm tra tải trọng xe trên địa bàn thành phố.

đ) Đảm bảo sử dụng tài sản, kinh phí hiệu quả, đúng mục đích.

e) Các quyền hạn khác do Giám đốc Sở Giao thông vận tải ủy quyền hoặc phân công.


Tin trước đây:

 

Góc chia sẻ

"Những ngày tháng qua, công việc của tôi thật thú vị và nhiều ý nghĩa. Tôi tự hào được là một hạt cát, góp phần quảng bá công trình đường hầm sông Sài Gòn – một biểu tượng phát triển của thành phố"

(CBVCNV  Trung tâm)

 

Liên hệ

Địa chỉ: Số 02 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Q 2, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại
: (+84) 08.3914.3560
Fax: (+84) 08.3914.3561
E-mail: ttqltt.sgtvt@tphcm.gov.vn