Hầm thủ thiêm

Thư viện hình ảnh

Hình ảnh về công trình đường hầm sông Sài Gòn

alt
Khởi công

alt
Lai dắt

alt
Đánh chìm

alt
Hoàn thiện

alt
Thông xe


Hình ảnh hoạt động chính quyền


Đối thoại với Giám đốc
lần 1 - năm 2013


Đối thoại với Giám đốc
lần 2 - năm 2013


Hội nghị
Cán bộ - viên chức năm 2013


Bổ nhiệm
Phó Giám đốc 2 - năm 2012

 
Nhận giấy khen của CA.TP
về toàn dân bảo vệ ANTQ - năm2012


Hội nghị
Cán bộ - viên chức năm 2012

alt
Bổ nhiệm
Cán bộ chủ chốt năm 2011


Bổ nhiệm
Phó Giám đốc 1 - năm 2011

alt
Hội nghị
Cán bộ - Viên chức năm 2011

Hình ảnh hoạt động đoàn thể


Hội diễn "Ca múa nhạc với An Toàn
giao thông" - năm 2013

 

 

alt
alt
alt
alt
Tổ chức sinh nhật

alt
alt
Xung kích nhiệm vụ chính trị
alt
alt
alt
alt
Về nguồn