Hầm thủ thiêm

Tổ chức Đảng

Công tác xây dựng Đảng

Chi bộ Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn đã được thành lập và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 19/10/2010 theo Quyết định số 61-QĐ/ĐU của Đảng ủy Sở Giao thông vận tải.

Đồng chí Trần Quang Lâm – Giám đốc, được phân công là Bí thư Chi bộ. 


Bổ nhiệm các cán bộ chủ chốt


Hội nghị cán bộ viên chức 2011