Hầm thủ thiêm

Pháp luật

Một số điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội

Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ban hành ngày 20/11/2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.

 

Xem thêm
 

Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Một số nội dung về Thông tư số 07/2016/TT-BXD về hướng điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

 

Xem thêm
 

Quy định mới về quản lý hợp đồng xây dựng

Ngày 22/4/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 37/2015/NĐ-CP về quản lý hợp đồng xây dựng. Theo đó, phạm vi và đối tượng áp dụng đã được điều chỉnh cho phù hợp với Luật Đấu thầu 43/2013/QH13, Luật Xây dựng 50/2014/QH13.

 

Xem thêm
 

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Một số nội dung về Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

 

Xem thêm
 

Quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Khái quát một số điểm cơ bản của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

 

Xem thêm