Hầm thủ thiêm

Hội nghị trao quyết định kiện toàn tổ chức, nhân sự Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị.

Thực hiện Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về đồi tên và bổ sung chức năng nhiệm vụ Trung tâm
Quản lý đường hầm sông Sài Gòn thành Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị trực thuộc Sở GTVT; Quyết định số 912/QĐ-SGTVT ngày 28/5/2020 của Sở Giao thông vận tải về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị.

Theo đó, ngày 01/7/2020, Trung tâm ban hành Quyết định số 116/QĐ-TTQLĐHGTĐT về Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn các Phòng/ Đội, đồng thời, ban hành các quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó các Phòng Đội và kiện toàn tổ chức, nhân sự các Phòng đội thuộc Trung tâm.

Về lãnh đạo đơn vị, Sở Giao thông vận tải đã thực hiện bổ nhiệm
Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Trung tâm, gồm 05 đồng chí:

 1. Ông chí Đoàn Văn Tấn - Bí thư đảng ủy, Giám đốc Trung tâm.
 2. Ông Trần Võ Anh Minh - UVBTV Đảng ủy TT, Phó Giám đốc Trung tâm.
 3. Ông Nguyễn Văn Thành - UVBCH Đảng ủy TT, Phó Giám đốc Trung tâm.
 4. Ông Nguyễn Đức Trị - Phó Giám đốc Trung tâm.
 5. Ông Nguyễn Đình Lĩnh - Kế toán trưởng Trung tâm.

Về phía Trung tâm, Giám đốc bổ nhiệm các chức danh Trưởng, Phó các

Phòng/Đội và Trạm kiểm tra tải trọng xe, cụ thể:

 1. Bà Trịnh Thị Kim Châu - Trưởng phòng Phòng Tổ chức hành chính.
 2. Ông Nguyễn Đình Lĩnh - Trưởng phòng Phòng Tài chính kế toán.
 3. Ông Sử Đăng Hoài - Trưởng phòng Phòng Quản lý hạ tầng.
 4. Ông Dương Thanh Trọng - Trưởng phòng Phòng Kế hoạch vật tư.
 5. Ông Nguyễn Văn Trung - Đội trưởng Đội Vận hành, bảo trì đường hầm.
 6. Ông Nguyễn Thanh Phúc - Đội trưởng Đội Đảm bảo an toàn đường hầm.
 7. Ông Đặng Anh Vinh - Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Phòng Quản lý kỹ thuật chất lượng.
 8. Ông Nguyễn Kỳ Nam - Phó đội trưởng, Phụ trách đội Đội Vận hành, giám sát giao thông.
 9. Ông Phạm Tấn Tài - Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức hành chính.
 10. Bà lâm Ngọc Bích - Trưởng phòng Phòng Tài chính kế toán.
 11. Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó đội trưởng Đội Vận hành, bảo trì đường hầm.
 12. Ông Trần Kim Cương - Phó đội trưởng Đội Đảm bảo an toàn đường hầm.
 13. Ông Trần Văn Hiếu - Phó đội trưởng Đội Vận hành, giám sát giao thông.
 14. Ông Trần Văn Hiếu - Trạm trưởng Trạm kiểm tra tải trọng xe.
 15. Ông Phạm Tấn Tài - Phó Trạm trưởng Trạm kiểm tra tải trọng xe.

Hình ảnh nhân sự các Phòng đội thuộc Trung tâm khi kiện toàn:

Ông Đoàn Văn Tấn - Bí thư đảng ủy, Giám đốc Trung tâm trao Quyết định
Trưởng, Phó Phòng và Quyết định kiện toàn nhân sự Phòng Tổ chức hành chính

Ông Đoàn Văn Tấn - Bí thư đảng ủy, Giám đốc Trung tâm trao Quyết định
Trưởng, Phó Phòng và Quyết định kiện toàn nhân sự Phòng Tài chính kế toán

Ông Đoàn Văn Tấn - Bí thư đảng ủy, Giám đốc Trung tâm trao
Quyết định Trưởng phòng và Quyết định kiện toàn nhân sự Phòng Quản lý hạ tầng.

Ông Trần Võ Anh Minh - UVBTV Đảng ủy TT, Phó Giám đốc Trung tâm trao Quyết định Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng và Quyết định kiện toàn nhân sự Phòng Quản lý kỹ thuật chất lượng.

Ông Trần Võ Anh Minh - UVBTV Đảng ủy TT, Phó Giám đốc Trung tâm trao Quyết định Trưởng phòng và Quyết định kiện toàn nhân sự Phòng Kế hoạch vật tư.

Ông Trần Võ Anh Minh - UVBTV Đảng ủy TT, Phó Giám đốc Trung tâm trao Quyết định Trưởng, Phó Đội và Quyết định kiện toàn nhân sự Đội Vận hành, bảo trì đường hầm.

Ông Đoàn Văn Tấn - Bí thư đảng ủy, Giám đốc Trung tâm trao Quyết định Phó đội trưởng , Phụ trách Đội và Quyết định kiện toàn nhân sự Đội Vận hành, giám sát giao thông.

Ông Nguyễn Đức Trị - Phó Giám đốc Trung tâm trao Quyết định
Trưởng, Phó Đội và Quyết định kiện toàn nhân sự Đội Đảm bảo an toàn đường hầm.

Nguôn: Phòng TCHC


Tin trước đây:

 

Góc chia sẻ

"Những ngày tháng qua, công việc của tôi thật thú vị và nhiều ý nghĩa. Tôi tự hào được là một hạt cát, góp phần quảng bá công trình đường hầm sông Sài Gòn – một biểu tượng phát triển của thành phố"

(CBVCNV  Trung tâm)

 

Liên hệ

Địa chỉ: Số 02 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Q 2, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại
: (+84) 08.3914.3560
Fax: (+84) 08.3914.3561
E-mail: ttqltt.sgtvt@tphcm.gov.vn